helawopalach

16 tekstów – auto­rem jest he­lawo­palach.

Jest tyl­ko jed­na rzecz, która prze­raża mniebar­dziej niż ko­niec świata - woj­na.
Ko­niec świata us­ta­nowi Bóg, wojnę - człowiek,a ludzie są naj­bar­dziej nieob­liczal­ny­mi stworze­niami na świecie...To ich na­leży się bać 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 sierpnia 2011, 23:59

Niektórzy boją się zasnąć, by nie uj­rzeć swo­jej miłości we śnie. Ja o tym. mogę je­dynie marzyć..

Miłość.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 maja 2011, 23:10

To nasz pas­ja do­daje nam skrzy­deł, uno­si nas po­nad wszystko.
Da­je mi­lion po­wodów do ra­dości, uczy przez­wy­ciężać strach i słabości.
Dzięki niej roz­wi­jamy się i uczy­my wal­czyć o każdy dzień ;]


PS: ("Siatkówka jest bo­wiem spor­tem wyjątko­wym" - Z.Ambroziak) 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 listopada 2010, 11:41

Cza­sem faj­nie jest się trochę połudzić, wówczas choć w naszych myślach jest ko­loro­wo, pięknie i ideal­nie ;] 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 listopada 2010, 22:25

Kiedy tra­cisz coś co kochasz (i nie mówię tu o ludziach), coś co ro­bisz przez całe życie, co jest Twoją pasją i miłością, a poz­wo­lenie na "start" jest za­leżne od in­nych ludzi, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 listopada 2010, 23:16

Cza­sem coś mu­si nas porządnie kopnąć w dupę, żebyśmy zda­li so­bie sprawę z te­go, co się wokół nas dzieje.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 listopada 2010, 21:24

Każde doświad­cze­nie uczy nas no­wej od­porności życiowej, wpro­wadza nas w ko­lej­ny etap, roz­poczy­na no­wy pogląd na świat 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 października 2010, 20:22

Nie mści­wość a po­kora jest miarą wiel­kości człowieka 

myśl
zebrała 30 fiszek • 26 października 2010, 14:53

Pot­rze­buję - nie ma.. Jes­tem obojętna - nag­le po­jawia się wszys­tko, cze­go kiedyś chciałam i to na raz.. I bądź tu człowieku normalny.. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 października 2010, 23:31

To niedługo przes­ta­nie bo­leć, wte­dy będę się śmiała sa­ma z siebie i swo­jej głupoty;)) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 października 2010, 23:17
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność